§ 1. Navn og hjemsted

1.1

Foreningens navn er Kildeholm Orienteringsklub (forkortet KOK). Dens hjemsted er Egedal Kommune.

§ 2. Formål

2.1

Foreningens formål er at formidle orienteringsløb herunder motionsløb.

§ 3. Tilhørsforhold

3.1

Foreningen er medlem af Dansk Orienteringsforbund og er undergivet dettes love og bestemmelser.

§ 4. Medlemskab

4.1

Som aktivt medlem kan optages enhver, der går ind for og støtter op om foreningens formål.

4.2

Som passive kan optages personer, der ikke har adgang til selve idrætsudøvelsen. Passive medlemmer må gerne tage del i udvalgsarbejde og sociale aktiviteter i foreningen.

4.3.

Indmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen. Optagelsen af umyndige som medlemmer af foreningen kræver tillige samtykke fra forældre/værge.

4.4

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer med mindst 1 måneds varsel til den 1. januar.

4.5

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes af generalforsamlingen. Beslutning herom kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter, jf. § 15.

§ 5. Kontingent

5.1

Foreningens kontingent fastsættes for et år af gangen på grundlag af det forelagte budget på den ordinære generalforsamling.

5.2

Kontingentet opkræves helårsvis forud med forfald den 10. marts.

5.3

Hvis et medlem er kommet i kontingentrestance, kan bestyrelsen med mindst 14 dages skriftligt varsel administrativt udmelde vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

§ 6. Eksklusion

6.1

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst ⅔ af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort senest på den først kommende ordinære generalforsamling.

6.2

Hvis mindst ⅕ af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom, skal en sag om eksklusion af et medlem tages op på en generalforsamling inden for en måned.

6.3

I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingens afholdelse, ligesom medlemmet har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion eller omgørelse af bestyrelsens beslutning herom kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af foreningens love, jf. § 15. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme majoritet som foreskrevet til beslutningen om eksklusion.

§ 7. Ordinær generalforsamling

7.1

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar eller februar måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Dagsordenen samt evt. indkomne forslag, jf. 7.2, bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde.

7.2

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

7.3

Stemmeberettigede er alle aktive medlemmer, der er fyldt eller fylder 16 år i kalenderåret for generalforsamlingen, og som ligeledes har været medlemmer af foreningen de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. For aktive betalende medlemmer, der ikke er fyldt eller fylder 16 år i kalenderåret, hvor ingen af forældrene er medlemmer af klubben, og som i øvrigt opfylder ovenstående krav vedr. medlemskab og kontingent, er én af forældre stemmeberettiget.

7.4

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

7.5

Æresmedlemmer, passive medlemmer og øvrige unge aktive medlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.

§ 8. Dagsorden

8.1

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for indeværende år
  5. Behandling af evt. indkomne forslag
  6. Fastlæggelse af budget og kontingent for indeværende år
  7. Valg af formand eller kasserer, jf. § 11
  8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, jf. § 11
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant, jf. § 14
  10. Eventuelt.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

9.1

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal ligeledes indkaldes, når mindst ⅕ af stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

9.2

Om indkaldelsesmåde, udsendelse af dagsorden og stemmeret gælder bestemmelserne i § 7.

§ 10. Generalforsamlingens ledelse

10.1

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af ⅔ af fremmødte stemmeberettigede medlemmer sættes under afstemning.

10.2

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog § 6, stk. 6.3, § 15 og § 16 stk. 16.2. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring af ⅕ af fremmødte stemmeberettigede medlemmer, afstemning og valg foregå skriftligt.

10.3

Generalforsamlingens beslutninger indføres i et referat, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer.

Referatet underskrives af dirigenten, og offentliggøres for medlemmerne senest 3 uger efter generalforsamlingen.

10.4

Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes på samme generalforsamling.

§ 11. Bestyrelsens sammensætning

11.1

Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter foreningen.

11.2

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere 3 menige medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

11.3

Formanden og et menigt medlem er på valg i ulige år, medens kasserer og to menige medlemmer er på valg i lige år.

11.4

Én suppleant vælges for et år ad gangen. Suppleanten indtræder i bestyrelsen i et udtrædende medlems valgperiode. Udtræder formand eller kasserer konstituerer bestyrelsen sig selv blandt de resterende medlemmer og suppleanten.

11.5

Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare til bestyrelsen.

§ 12. Bestyrelsens arbejde

12.1

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der udfærdiges referat over bestyrelsens møder.

12.2

Bestyrelsen vælger blandt sine menige medlemmer en næstformand. I formandens fravær indtræder næstformanden i hans sted.

12.3

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede, jf. dog § 6 stk. 6.1.

12.4

I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

12.5

Klubben tegnes af formanden eller kassereren hver for sig. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af formanden, kassereren og et bestyrelsesmedlem i forening.

12.6

Bestyrelsen kan udpege enkeltpersoner, samt nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til at varetage løbende eller enkeltstående opgaver.

§ 13. Regnskab

13.1

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

13.2

Bestyrelsen skal inden den 15. januar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren.

13.3

Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

13.4

Driftsregnskab og status forelægges forsynet med revisorens påtegning den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 14. Revision

14.1

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisorer og en revisorsuppleant.

14.2

Revisoren skal hvert år før generalforsamlingen assistere med opstillingen af det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede samt at regnskaberne er i overensstemmelse med budgetter og vedtægter.

14.3

Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 15. Vedtægtsændringer

15.1

Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst ⅓ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst ⅔ af de afgivne stemmer er for forslaget.

15.2

Opnås ⅔ flertal på en generalforsamling, hvor mindre end ⅓ af stemmeberettigede medlemmer er til stede, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis ⅔ af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for ændringsforslaget, er det vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§ 16. Foreningens ophævelse

16.1

Bestemmelse om foreningens ophævelse kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

16.2

Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

16.3

Opnås ¾ flertal på en generalforsamling, hvor mindre end ½ af stemmeberettigede medlemmer er til stede, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

16.4

På generalforsamlingen skal samtidig træffes beslutning om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt.

16.5

Eventuel formue skal tilfalde almennyttige formål til gavn for orienteringssporten.

Vedtagelse

Disse vedtægter er ændrede og i øvrigt stadfæstet på ekstraordinær generalforsamling den 1. marts 2018.

§5.2 er rettet på ordinær generalforsamling den 7. februar 2019.

§14.1 er ændret med konsekvensrettelser i §§8.1, 13.2, 13.4, 14.2 og 14.3 på ekstraordinær generalforsamling den 12. marts 2024.

Hent som PDF.